Our Team

Nataliya Kozyavkina
Nataliya Kozyavkina

Director of Kozyavkin International Rehabilitation Clinic, neurologist

Olha Kozyavkina
Olha Kozyavkina

Deputy Director of External Economic Operations, child neurologist

Yanina Kozyavkina
Yanina Kozyavkina

Deputy Director of General Affairs; general practitioner

Mychailo Hordiyevych
Mykhailo Hordiyevych

Deputy Director of Medical Affairs, Neurologist

Oleh Kachmar
Oleh Kachmar

Head of the Neurophysiological Research Department

Stepan Hordiyevych
Stepan Hordiyevych

orthopedist-traumatologist

Volodymyr Lysovych
Volodymyr Lysovych

Reflexotherapist

Taras Voloshyn
Taras Voloshyn

Neurologist

Vira Hrytsey
Vira Hrytsey

General practitioner

Roman Lysovych
Roman Lysovych

Physical Therapist

Olena Kisera
Olena Kisera

Neurologist